تبلیغات
هنر (ضیاالله ملک زاده بافقی ) - اقم الصلوه لذکری
دوشنبه 19 دی 1390

اقم الصلوه لذکری

   نوشته شده توسط: ضیاء الله ملک زاده بافقی    نوع مطلب :معرق ،آموزش مشبک کاری ،


حی علی الصلوه - اثری ترکیبی -( معرق برجسته و مشبک ) با موضوع نماز 
کاری از خانم سمیرا بابا احمدی  دانشجوی کارشناسی رشته IT